วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราช หาหลักปฏิบัติให้เจอ ไม่ใช่เอาแต่ตะแบงกันเอง

จาก เฟซบุค Paisal Puechmongkol
3 ชม. ?
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจนายกในการริเริ่มตั้งเรื่องเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือ

1รมต ที่รับเรื่องไว้จะคืนเรื่องที่ไม่ถูกต้องกลับไปหรือเก็บเข้ารวมเรื่องจาก พศ ก็ได้

2เป็นอำนาจนายกที่จะพิจารณาว่าสมควรริเริ่มตั้งเรื่องเสนอชื่อหรือไม่ เมื่อใด หรือจะไม่เสนอก็ได้อันเป็นแบบวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และที่5 ทรงใช้มาแล้ว ใครที่ไม่มีหน้าที่อย่ามาสร้างความสับสนอีก ให้รู้จักมีหิริโอตตัปปะบ้าง

3ชาวพุทธย่อมพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการปฏิรูปการบริหารพุทธศาสนา ฟื้นฟูการศึกษาและปฏิบัติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว

4ต้องเร่งรัดจัดเก็บภาษีเงินได้จากพระที่มีเงินได้เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นคนละส่วนกับรายได้ของวัด ซึ่งไม่เสียภาษีเงินเพิ่มเบี้ยปรับนับหมื่นๆล้าน และถ้าหนีภาษีคือไม่เสียภาษีในปีภาษีก็เป็นปราชิกด้วย อย่าลืมว่าพระในฐานะส่วนตัวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินเป็นส่วนตัวและไม่ใช่รายได้ของวัดต้องเสียภาษีเหมือนคนธรรมดา ถึงเวลาสร้างความถูกต้องในบ้านเมืองได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น